PL EN IT FR
Uwaga! Deratyzacja

Od 15 marca do 15 kwietnia 2019 roku w gminie Libiąż przeprowadzona zostanie powszechna akcja deratyzacji. Miejsca, w których wyłożone zostaną trutki na szczury, należy oznakować, umieszczając ostrzeżenie - „Uwaga trucizna”.

 

 

 

Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji zawiera Obwieszczenie Burmistrza Libiąża z dnia 8 marca 2019 roku. Właściciele i zarządcy nieruchomości winni się do niego zastosować.

 

***

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Libiąża  z dnia 8 marca 2019 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy Libiąż w terminie wiosennym 2019 roku.

 

Na  podstawie  art. 4 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                                          i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż zawiadamia się, że:

 

1/   Termin przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy Libiąż wyznacza się w dniach od: 15 marca do 15 kwietnia 2019 r.

 

2/   Deratyzacją obejmuje  się:

·                węzły ciepłownicze,

·                studzienki przyłączy kanalizacyjnych,

·                kanalizacja sanitarna i deszczowa,

·                korytarze, pomieszczenia piwniczne,

·                miejsca gromadzenia odpadów komunalnych,

·                pomieszczenia produkcyjne, magazyny,

·                tereny oczyszczalni ścieków.

 

3/    Właściciele nieruchomości lub zarządcy powinni stosować preparaty zarejestrowane
w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadające pozwolenie na obrót, wydane przez Ministra Zdrowia (Ustawa                              z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych - Dz.U. z  2018 r.  poz. 2231,
  oraz powinni pozyskać karty charakterystyki zastosowanych preparatów.


4/  Powszechną akcję odszczurzania należy przeprowadzić następująco:

a)          przed wyłożeniem trucizny należy:

·                dokładnie oczyścić miejsca,  w których  będzie wykładana trucizna,

·                zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów,

·                uniemożliwić szczurom dostęp do wody,

 

b)    w dniu 15 marca 2019 r. wyłożyć trutkę zgodnie z pouczeniem dołączonym do opakowania w miejscach, w których pojawiają się szczury; w miejscach wyłożenia trutki należy umieścić ostrzeżenia "Uwaga Trucizna",

 

c)          wyłożone trutki powinny pozostać na miejscu do dnia 15 kwietnia 2019 r. oraz powinny być uzupełniane w miarę spożywania przez gryzonie,                                                                                                                                                                               

                                                                                                           

d)          w czasie wyłożenia preparatów zachować szczególną ostrożność tzn. uniemożliwić dostęp dzieciom, zwierzęta domowe trzymać w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa,

 

e)          padłe gryzonie należy na bieżąco przekazywać do zakładu utylizującego zwłoki zwierzęce lub do przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zbiórki zwłok zwierzęcych,

 

f)            po przeprowadzonej akcji należy zebrać resztki trutki; w zakresie postępowania                                            ze środkiem obowiązuje sposób określony przez producenta w karcie bezpieczeństwa.

 

 

Pouczenie:

Kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny do 1500 złotych lub karze nagany /Art.117 Kodeksu Wykroczeń/.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Libiąża

                                                                                                                                                                                                                    (-) Jacek Latko

 

 

 

 

   
© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.