PL EN IT FR
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.
 
Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
 
Potwierdzeniem przekształcenia ww. gruntów jest wydawane przez Burmistrza Libiąża zaświadczenie, które ponadto:   
1) informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia oraz możliwości wniesienia opłaty jednorazowej;
2) poucza o możliwości złożenia w terminie 2 m-cy od dnia doręczenia zaświadczenia wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji, jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty;
3) stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków; 
4) stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości (wpis dokonywany jest bez opłat sądowych);
5) doręczane jest dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego oraz do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania;
6) wydawane jest z: 
a) z urzędu:
- nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia lub
- w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpisu w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, gdy przed dniem 1 stycznia 2019 r. zawarto umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego, a wniosek o wpis w księdze wieczystej nie został rozpoznany lub nie został złożony przed tym dniem, przy czym przekształcenie następuje z dniem wpisu w księdze wieczystej;   
b) na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo
c) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku;
7) podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł – gdy wydawane jest na wniosek. 
 
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE
 
Dotychczasowy użytkownik wieczysty/nowy właściciel nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe ma obowiązek:
 
1) ponoszenia na rzecz Gminy Libiąż opłaty przekształceniowej, której wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia;
2) wpłaty przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia na rachunek Urzędu Miejskiego w Libiąż nr 47 1240 4155 1111 0010 6069 7364 rocznej opłaty przekształceniowej, o której mowa w pkt 1;
3) zachowania terminu wniesienia ww. opłat, tj. do dnia 31 marca każdego roku, za wyjątkiem roku 2019, którego termin wpłaty upływa dnia 29 lutego 2020 r. (w przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020);
przy czym
  4) na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności Burmistrz Libiąża może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego;
5) opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości
- waloryzacji dokonuje się z urzędu albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji;
- w przypadku waloryzacji właściciel nieruchomości zostanie zawiadomiony o wysokości zwaloryzowanej opłaty,
- zwaloryzowana opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji;
6) w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Burmistrzowi Libiąża na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa) z tym, że: 
a) wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu;
b) od opłaty jednorazowej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata, na zasadach i wysokości określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu Nr V/32/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.;
c) po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej Burmistrz Libiąża wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od ww. wniosku Sąd pobiera opłatę stałą w wysokości:
- 250 zł, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;
- 75 zł - w pozostałych przypadkach.
  7) za przekształcenie opłaty nie wnoszą:
a) parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614);
b) osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku, gdy: wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego lub użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie: art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99), innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu Nr V/32/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Libiąż w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikaty, która została opublikowana w Dz. Urz. Wojew. Małop. i weszła w życie 15 lutego 2019 r.  Burmistrz Libiąża udziela bonifikaty:
1. od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Libiąż w prawo własności tych gruntów, 
2. osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych,
3. na wniosek osób zainteresowanych,
4. w przypadku braku zadłużenia wobec Gminy Libiąż z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, związanych z nieruchomością stanowiącą przedmiot przekształcenia;
5. po uprzednim potwierdzeniu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu wprawo własności w formie zaświadczenia; przy czym jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu zostanie doręczone właścicielowi po dniu 31 grudnia 2019 r., może on wnieść opłatę jednorazową za przekształcenie w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. z zachowaniem prawa do bonifikaty od tej opłaty w wysokości 70%, jeżeli zgłosi zamiar jej wniesienia do 1 lutego 2020 r.;
6. w wysokości:
1) 70% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
 
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 
W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy o pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.
 
W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość 200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji.
 
Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), z uwzględnieniem art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:
1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo
2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo
3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo
4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Libiążu pokój nr 11 lub telefoniczne pod numerem 32 624 92 28.
 
 
 
   
© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.