PL EN IT FR
Otwarty konkurs ofert w zakresie promocji zdrowia psychofizycznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz zgodnie z Uchwałą nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” Burmistrz Libiąża ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie promocji zdrowia psychofizycznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo.

   
© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.